Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop

Hawaiian Luthiers

Sort by:
Maui Music CLK [SOLD]

Ukulele

45,000.00 ฿
Maui Music CLK [SOLD]

Maui Music CLK [SOLD]

45,000.00 ฿

Maui Music อูคูเลเล่สำนักนี้ถือเป็นอูคูเลเล่ระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียว ที่สำคัญ ทุกตัวถูกบรรจงสร้างทีละด้วยด้วยมือของ Peter Lieberman ช่างผู้สร้างอูคูเลเล่มาได้ 20 ว่าปีแล้วว่ากันจริงๆ สมัยที่ Maui Music เขาเริ่มสร้างนั้นแบรนด์อูคูเลเล่ที่มีในฮาวายเด่นๆ มีแต่คามาค่าเท่านั้นเอง เพราะยี่สิบกว่าปีก่อนยังไม่มีสำนักอื่นใดกำเนิดขึ้น สำหรับ Maui Music น...


More Info
Maui Music CLKD [Out of Stock]

Ukulele

89,000.00 ฿
Maui Music CLKD [Out of Stock]

Maui Music CLKD [Out of Stock]

89,000.00 ฿

Maui Music อูคูเลเล่สำนักนี้ถือเป็นอูคูเลเล่ระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียว ที่สำคัญ ทุกตัวถูกบรรจงสร้างทีละด้วยด้วยมือของ Peter Lieberman ช่างผู้สร้างอูคูเลเล่มาได้ 20 ว่าปีแล้วว่ากันจริงๆ สมัยที่ Maui Music เขาเริ่มสร้างนั้นแบรนด์อูคูเลเล่ที่มีในฮาวายเด่นๆ มีแต่คามาค่าเท่านั้นเอง เพราะยี่สิบกว่าปีก่อนยังไม่มีสำนักอื่นใดกำเนิดขึ้น สำหรับ Maui Music น...


More Info