Welcome to Ribbee Ukulele Online Shop
Made in Hawaii

Made in Hawaii

Sort by:
Maui Music CLKD [Out of Stock]

Ukulele

89,000.00 ฿
Maui Music CLKD [Out of Stock]

Maui Music CLKD [Out of Stock]

89,000.00 ฿

Maui Music อูคูเลเล่สำนักนี้ถือเป็นอูคูเลเล่ระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียว ที่สำคัญ ทุกตัวถูกบรรจงสร้างทีละด้วยด้วยมือของ Peter Lieberman ช่างผู้สร้างอูคูเลเล่มาได้ 20 ว่าปีแล้วว่ากันจริงๆ สมัยที่ Maui Music เขาเริ่มสร้างนั้นแบรนด์อูคูเลเล่ที่มีในฮาวายเด่นๆ มีแต่คามาค่าเท่านั้นเอง เพราะยี่สิบกว่าปีก่อนยังไม่มีสำนักอื่นใดกำเนิดขึ้น สำหรับ Maui Music น...


More Info
Maui Music CLK [SOLD]

Ukulele

45,000.00 ฿
Maui Music CLK [SOLD]

Maui Music CLK [SOLD]

45,000.00 ฿

Maui Music อูคูเลเล่สำนักนี้ถือเป็นอูคูเลเล่ระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียว ที่สำคัญ ทุกตัวถูกบรรจงสร้างทีละด้วยด้วยมือของ Peter Lieberman ช่างผู้สร้างอูคูเลเล่มาได้ 20 ว่าปีแล้วว่ากันจริงๆ สมัยที่ Maui Music เขาเริ่มสร้างนั้นแบรนด์อูคูเลเล่ที่มีในฮาวายเด่นๆ มีแต่คามาค่าเท่านั้นเอง เพราะยี่สิบกว่าปีก่อนยังไม่มีสำนักอื่นใดกำเนิดขึ้น สำหรับ Maui Music น...


More Info
Kamaka HF-1L Serial 161584 [SOLD]

Ukulele

49,000.00 ฿
Kamaka HF-1L Serial 161584 [SOLD]

Kamaka HF-1L Serial 161584 [SOLD]

49,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HP-1 Serial 161524 [SOLD]

Ukulele

43,000.00 ฿
Kamaka HP-1 Serial 161524 [SOLD]

Kamaka HP-1 Serial 161524 [SOLD]

43,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-3D2I Serial 161590 [SOLD]

Ukulele

135,000.00 ฿
Kamaka HF-3D2I Serial 161590 [SOLD]

Kamaka HF-3D2I Serial 161590 [SOLD]

135,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-3 Serial 161864 [SOLD]

Ukulele

59,000.00 ฿
Kamaka HF-3 Serial 161864 [SOLD]

Kamaka HF-3 Serial 161864 [SOLD]

59,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-3 Serial 161582 [SOLD]

Ukulele

59,000.00 ฿
Kamaka HF-3 Serial 161582 [SOLD]

Kamaka HF-3 Serial 161582 [SOLD]

59,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-3 Serial 161581 [SOLD]

Ukulele

59,000.00 ฿
Kamaka HF-3 Serial 161581 [SOLD]

Kamaka HF-3 Serial 161581 [SOLD]

59,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-2D2I Serial 161589 [SOLD]

Ukulele

125,000.00 ฿
Kamaka HF-2D2I Serial 161589 [SOLD]

Kamaka HF-2D2I Serial 161589 [SOLD]

125,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-3D2I Serial 161591 [SOLD]

Ukulele

135,000.00 ฿
Kamaka HF-3D2I Serial 161591 [SOLD]

Kamaka HF-3D2I Serial 161591 [SOLD]

135,000.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-2D Serial 161585 [SOLD]

Ukulele

89,500.00 ฿
Kamaka HF-2D Serial 161585 [SOLD]

Kamaka HF-2D Serial 161585 [SOLD]

89,500.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info
Kamaka HF-1LD Serial 161558 [SOLD]

Ukulele

87,500.00 ฿
Kamaka HF-1LD Serial 161558 [SOLD]

Kamaka HF-1LD Serial 161558 [SOLD]

87,500.00 ฿

Kamaka คือสำนักอูคูเลเล่ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่พวกเขาสร้างอูคูเลเล่กันมาได้ถึงสี่ generation แล้ว โดยรุ่นแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1916 และ ได้สืบสานตำรับการผลิตอูคูเลเล่มาจนถึงรุ่นหลาน และ เหลนในปัจจุบัน  มีศิลปินระดับโลก เช่น Jake Shimabukuro,  Kalei Gamiao,Britney Paiva  และ อีกมากมายให้ความไว้วางใจนำ Kamaka มาเป็น อูคูเลเล่คู่กา...


More Info